Ανακοινώσεις Τρίτων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 01-03-2023
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣΑριθμ. πρωτ.388
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Τρόμπακα
Τηλ. : 2332028566
Ε-mail:eirinodikeio-naousas@moj.gov.gr
ΠΡΟΣ:Πίνακα Αποδεκτών
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣαςγνωρίζουμεότιηΓραμματείατουΕιρηνοδικείουΝάουσαςΗμαθίας,
σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, προτίθεται να προβεί, στην καταστροφή των
οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 174/2022 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, εγγράφων
του πολιτικού αρχείου μας καθώς και κάθε άλλου μη σημαντικού ενδιαφέροντος-
άρχηστου αρχειακού υλικού του Πολιτικού Τμήματος (περιόδου 1974-2015). Κατόπιν
τούτου,σαςενημερώνουμεταεξής:Οιπάσηςφύσεωςδικογραφίεςκαιτα
υπάρχοντα προσκομισθέντα σχετικά κ.λ.π. έγγραφα σε αυτές, θα είναι στη διάθεση
των ενδιαφερομένων για αναζήτηση και παραλαβή τους,έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ31
ΜΑΪΟΥ 2023, τις εργάσιμες ημέρες, εκτόςΠέμπτης και από ώρα 09:00 π.μ. έως
14:00 μ.μ.Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας που λήγει την 31 Μαΐου 2023,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. ΔΕΝ θα δοθεί παράταση και θα ακολουθήσει η
καταστροφήτουαρχειακούυλικούμεκάθεπρόσφορομέσο,σύμφωναμετα
προβλεπόμενα.Τα προς καταστροφή έγγραφα, με βάση τα ανωτέρω πρακτικά της
αρμόδιας επιτροπής, είναι τα εξής:
α/αΠεριγραφήΧρονολογίες
1Αποφάσεις Διαταγών Πληρωμής1974-1992
2Αιτήσεις Διαταγών Πληρωμής1974-2000
3Σχετικά πολιτικών υποθέσεων2005-2015
Η Ειρηνοδίκης
Γεωργία Τζίρα