Ανακοινώσεις ΔΣΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α –Απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής (άρθρο 54Α παρ.5 Ν.4987/4.11.2022)]

Ενημερώνουμε τους κ.κ. Συναδέλφους ότι με τη διάταξη του άρθρου 54Α παρ.4 του Ν.4987/2022 (ΦΕΚ.Α΄206/04.11.2022), ορίζεται ότι : Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώνπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από το υπόχρεο σε ΕΝ.ΦΙ.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.ΦΙ.Α. για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Πέρα και ανεξάρτητα από την (σε εξέλιξη) προσπάθεια της Ολομέλειας των Προέδρων Δ.Σ.Ε. για απάλειψη, άλλως τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, εφιστάται η προσοχή των κ.κ. Συναδέλφων στο τρέχον περιεχόμενο αυτής, ώστε να προληφθούν οι δυσμενείς συνέπειες του απαράδεκτου της συζήτησης των σχετικών υποθέσεων.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

        Χρήστος Στρατηγόπουλος                      Ερασμία Καλαφάτη